REGULAMENTO DA CARREIRA
«O PORRIÑO 10K»

1. DATA E LUGAR

A XIV Carreira «O Porriño 10k» organizada polo Club Atletismo Porriño e o Concello do Porriño celebrarase o domingo 1 de maio de 2022 ás 11:00 horas (carreira absoluta). A saída e a chegada terán lugar na rúa Domingo Bueno, 9 do Porriño, Pontevedra. A duración máxima da proba será de 1 hora e 10 minutos.

A proba está incluída no calendario oficial de probas de estrada da Federación Galega de Atletismo, reservado a todas as persoas nacidas en 2004 e anteriores, e estará controlada polo comité galego de xuíces e cronometradores da FGA. Así mesmo, a organización contará cun servizo de cronometraxe automatizado contratado (CHAMPIONCHIP).

2. DEVOLUCIÓNS E INSCRICIÓNS

Habilitase un período de devolución para todos aqueles participantes inscritos no ano 2020 e que non poidan participar na edición de 2022. O prazo de devolución abrirase do 14 de marzo ao 20 de marzo de 2022, ambos incluídos.

Estas devolucións tramitaranse a través da páxina web www.ccnorte.com, facendo constar todos os datos requiridos no procedemento. Devolverase o importe total da inscrición inicial menos gastos bancarios.

Posteriormente, haberá un novo prazo de inscrición para os novos participantes non inscritos na edición de 2020, aberto do 21 de marzo ao 3 de abril de 2022, sen posibilidade de inscrición fóra deste período. O número máximo de participantes entre as carreiras de 5 e 10 quilómetros será de 1.400 deportistas, polo que unha vez alcanzada esa cifra cancelarase previamente o novo prazo de inscrición.

As inscricións realizaranse na páxina web www.ccnorte.com, facendo constar todos os datos requiridos no procedemento de inscrición, incluído o tempo estimado de realización da proba, co obxectivo de establecer caixas de saída por orde de tempo. Este rexistro non será válido ata que se complete o proceso de pago.

A cota de inscrición será a mesma para a carreira de 5 e 10 quilómetros. A cota de inscrición será de 12€ para os posuidores de chip amarelo, aos que se engadirá 1€ polo aluguer do chip, se non posúe chip amarelo.

Unha vez realizada a inscrición non se procederá á devolución do importe.

As inscricións nas categorías menores só terán que completar o proceso de inscrición, sen ter que pagar ningunha taxa de participación.

As persoas en risco de exclusión social e desempregados de longa duración, ambos os dous debidamente xustificados, deberán enviar un correo electrónico a atletismopor@gmail.com para inscribirse na carreira, facilitando toda a información que a organización requira.

A carreira de pitufos e piruletas non precisa de trámite de inscrición e poden participar nela presentándose na liña de saída na hora estipulada. Estas dúas carreiras non serán cronometradas.

A organización non se fai responsable das consecuencias que se deriven dunha inscrición defectuosa e/ou errónea por parte do corredor ou quen a delegue.

O feito de inscribirse nesta carreira supón unha declaración veraz por parte da persoa que facilita os datos, aínda que se obtén premio deberá presentar a documentación xustificativa pertinente nun prazo máximo de 10 días. A inscrición veraz é imprescindible para ter a cobertura do seguro de responsabilidade civil e accidentes contratado coa Federación Galega de Atletismo.

Quedan excluídos os casos de enfermidade latente, imprudencia, incumprimento das leis e normas de competencia, neglixencia, etc. Tamén se exclúen os casos causados ​​por desprazamentos cara ou desde o lugar da competición.

A inscrición implica acreditar que se atopa en boas condicións físicas, eximindo á organización, patrocinadores ou calquera persoa relacionada coa organización de calquera responsabilidade que puidese derivar da participación no concurso.

Calquera persoa que corra sen estar inscrita farao baixo a súa responsabilidade e non poderá participar en agasallos, premios ou trofeos. Así mesmo, non estará cuberto polos seguros de responsabilidade civil e accidentes contratados pola organización.

3. ENTREGA DE DORSAIS E CHIP

A recollida de dorsais, fichas e bolsa do corredor será o sábado 30 de abril en horario de 10:30 a 13:30 e de 17:00 a 20:30 horas en Outlet Sport, sito no Polígono de A Granxa na Avenida principal, 206 (para evitar aglomeracións o día da carreira, recomendamos esta opción) e o domingo 1 de maio de 9:00 a 10:30 horas na carpa habilitada xunto ao Centro Cultural Municipal do Porriño sita na rúa Domingo Bueno, 9, xunto á liña de saída/meta. Este día habilitarase a recollida de dorsais en varias filas por orde de número para evitar atrasos, polo que será necesario que o deportista coñeza previamente o seu dorsal, que se publicará nunha lista na entrada e na web www.ccnorte.com dous días antes da celebración da carreira. Para recoller o dorsal será necesario presentar o DNI ou pasaporte.

Na recollida de dorsais será necesaria a entrega de 1 kg de alimentos non perecedoiros.

O chip entregado pola organización aos non posuidores do chip amarelo deberá ser devolto ao final da carreira, ao persoal autorizado para facelo na meta. En caso de baixa ou non participación, tamén deberá ser devolto ao persoal autorizado na liña de saída/meta. No caso de non devolver o chip á organización, esta cobrará 10 euros ao participante.

O chip débese colocar atado aos cordóns do zapato. Os propietarios do chip Championchip competirán co seu chip.

Durante o transcurso da competición o participante levará o dorsal na parte frontal, de forma visible e sen dobrarse. Calquera participante que non leve o dorsal visible diante ou o dobre será obxecto de descualificación.

4. CATEGORÍAS E PREMIOS

O percorrido para menores estará adaptado a cada categoría, mentres que o percorrido das carreiras de 5k e 10k será o mesmo, tendo que dar unicamente unha volta os corredores do 5k e dúas voltas os do 10k.

Entregaranse premios en metálico aos 3 primeiros clasificados de cada sexo na carreira de 10 km na categoría absoluta (recolle todas as categorías):

  1. Primeiro clasificado: 300€
  2. Segundo clasificado: 200€
  3. Terceiro clasificado: 100€

Entregaranse trofeos aos 3 primeiros clasificados de cada categoría e xénero (4 categorías na carreira de menores, 2 categorías na carreira de 5 quilómetros e 3 categorías na carreira de 10 quilómetros). A asistencia á entrega de premios é obrigatoria para recibir os trofeos e premios.

Entregarase unha camiseta da carreira a todos os corredores de pago que se inscribiron correctamente.

5. SERVIZOS AO DEPORTISTA

  • Roupeiro: No Centro Cultural Municipal do Porriño, a partir das 9:30 h para recoller unha bolsa por participante, permanecendo aberta ata as 13:15 h. A organización non se fai responsable dos efectos depositados no interior das bolsas nin da bolsa depositada polo participante despois da hora de peche do vestiario.
  • Asistencia sanitaria: O día da carreira haberá un servizo médico e unha ambulancia a disposición dos corredores na zona de saída/chegada. Os servizos médicos e o xuíz árbitro da competición están facultados para retirar da carreira a calquera atleta que presente mal estado físico durante o seu desenvolvemento. Calquera corredor con problemas médicos, como alerxias, etc., deberá indicalo no reverso do dorsal.
  • Seguro: Cobertura durante a carreira do seguro de responsabilidade civil e accidentes, segundo o indicado no apartado Inscrición.
  • Avituallamento: durante a carreira instalarase unha zona de avituallamento líquido (auga) despois da zona de saída. Na meta, habilitarase unha zona detrás do Centro Cultural Municipal do Porriño para avituallamento líquido (auga) e sólido (barriña e froita).
  • Duchas e vestiarios: Pavillón Municipal do Porriño.
  • Post carreira: A entrega dos trofeos realizarase nunha zona habilitada para tal fin na zona de saída/chegada ás 13:00 horas. No caso de non dispor dunha zona habilitada na zona de saída/chegada, por motivos alleos á organización, habilitarase a entrega de trofeos e/ou post-carreira no Pavillón Municipal do Porriño.

6. NORMAS DE COMPETICIÓN

1. A participación de deportistas estranxeiros ou doutras federacións autonómicas rexerase polas normas contidas na Circular 178/2018 RFEA (Normativa de competicións de campo a través, pista, ruta, marcha, Trail e reunións de pista cuberta e exterior 2018 -2019):

https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2018629104429.pdf

Serán descualificados os deportistas que, coñecendo a súa imposibilidade de participar nesta proba, faciliten datos falsos para facelo.

2. As reclamacións relativas aos resultados oficiais deberán facerse verbalmente ao xuíz árbitro, non máis tarde de 30 minutos despois da comunicación oficial dos resultados.

3. Serán motivos de descualificación, entre outros, os seguintes: non facer todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipulalo, falsear datos persoais, competir co dorsal ou chip/s doutra/s persoa/s.

4. Os deportistas con licenza federativa deberán acatar a normativa de Disciplina Deportiva vixente.

5. Os deportistas con licenza pola FGA deberán competir coa camisola oficial do seu club.

6. Non están cubertas polo seguro da carreira as persoas non inscritas oficialmente e que participen na proba de forma privada, sen estar autorizadas polo organizador. A FGA non se fará responsable dos danos que estas persoas poidan causar ou ocasionar.

7. Todo o non previsto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, RFEA e IAAF para esta tempada, así como por todo o regulado polas autoridades superiores.

8. Non está permitido o acompañamento na proba de calquera vehículo alleo á organización (incluídas bicicletas, patíns ou persoas non inscritas na proba).

9. Este regulamento poderá ser actualizado se existen normas federativas que o aconsellen. A organización da proba resérvase o dereito de modificar horarios e/ou percorridos, así como aprazar ou suspender a carreira se o considera oportuno por razóns de seguridade.

10. Todos os participantes, mediante a inscrición e inicio da carreira, aceptan o presente regulamento, e en caso de dúbida ou de xurdir algunha situación non prevista nel, resolverase segundo o disposto polo Comité Organizador e polas normas da FGA, RFEA e IAAF en vigor.

11. Ao inscribirse, todos os participantes ceden os seus dereitos de imaxe á organización, que utilizará as imaxes de acordo coa Lei de Protección de Datos.

12. Todos os participantes, ao inscribirse, aceptan a publicación do seu nome e imaxe nos rankings, medios de comunicación e/ou Internet.

13. Mediante a súa inscrición, o corredor consinte expresamente á entidade xestora do seguro de accidentes para que se cedan os seus datos básicos para a tramitación do seguro obrigatorio de accidentes e responsabilidade civil coa entidade aseguradora. En todo caso, o interesado poderá exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo electrónico da FGA.

7. PERCORRIDO

Proba oficial da FGA. Estará debidamente sinalizada pola organización con carteis cada quilómetro e contará con controis horarios ao longo do percorrido.

Percorrido detallado: avenida Domingo Bueno, rúa Manuel Rodríguez, rúa San Sebastián, praza San Sebastián, rúa Manuel Rodríguez, rúa Leandro Diz, rúa Cando Ab, rúa do Mercado, rúa Cando Ab, rúa Xogo da Ola, rúa Manuel Rodríguez, rúa Ramón González, Rúa Ramiranes, Av. de Galicia e Av. Domingo Bueno (1 volta).