REGULAMENTO DA CARREIRA
«O PORRIÑO 10K»

1. ORGANIZACIÓN

O Concello do Porriño e o Club Atletismo Porriño, organizan a XV edición da proba O Porriño 10 Km – OP10K que se celebrará o domingo 28 de abril de 2024. A proba OP10K con 10.000 metros, realizarase xuntamente coa proba OP5K con 5.000 metros, por un circuíto de 5 Km no centro urbano do Concello do Porriño.

Todas as notificacións realizaranse a través da web de Championchip e da web do Club Atletismo Porriño, sendo responsabilidade do corredor revisar o seu contido para estar ao tanto da proba.

2. PARTICIPANTES

Poderán tomar parte na proba todas aquelas persoas que o desexen, estean federados ou non, sempre que teñan cumpridos 18 anos o día da proba e estean correctamente rexistradas e cumpran co regulamento, sen distinción de sexo, lugar de orixe ou condición social.

Cada corredor/para participa nesta carreira baixo a súa responsabilidade e coa preparación física suficiente para afrontar en boas condicións a proba.

O participante ao realizar a inscrición exime á organización, dos danos físicos ou morais que poidan sufrir no transcurso ou como consecuencia da mesma.

Como participante desta proba, cada un deles dá permiso aos organizadores para o uso publicitario da súa persoa, en imaxes obtidas nesta proba deportiva, con fins lexítimos, autorizando aos organizadores á gravación da proba e a utilizar a súa imaxe en todos os seus medios xa sexan vídeos, fotos, carteis, prensa, etc. e cede a súa explotación aos dereitos relativos ás modalidades da OP10K.

Todos os participantes, polo feito de realizar a inscrición e tomar a saída, aceptan e recoñecen o presente regulamento da proba.

3. INSCRICIÓN

A inscrición realizarase a través da web de Champion Chip Norte, ou a través dos medios autorizados pola organización, sendo estes os únicos medios oficiais da proba, tendo que encher todos os datos que se soliciten, así como realizar o pago da inscrición para que a inscrición considérese efectuada. A inscrición será validada pola empresa encargada da validación do rexistro que se enviará por correo electrónico.

A inscrición é persoal e supón a aceptación de todos os artigos do presente regulamento, así como das condicións de compra tendo que realizar a inscrición polos medios oficiais do evento.

As persoas en risco de exclusión social e parados de longa duración, ambos debidamente xustificados, deberán enviar un email a “atletismo@atletismopor.com” para a súa inscrición na carreira, facilitando toda a información que a organización lle requira.
A carreira de pitufos e chupetes non require de proceso de inscrición e poderán participar na mesma presentándose na liña de saída á hora estipulada. Estas dúas carreiras non serán cronometradas.

Os prazos de inscrición serán aqueles fixados pola organización.

NON SE REALIZARÁ NINGUNHA INSCRICIÓN FÓRA DE PRAZO NIN NO DÍA DE LA CARRERA.

A inscrición realizarase a través das canles de inscrición oficiais.

PREZO DE INSCRIPCION SEGUNDO TRAMOS

A cota de inscrición será a mesma para a carreira de 5km e 10km:

 • 10,00 € ata o 10 de marzo de 2024.
 • 12,00 € a partir do 11 de marzo ata o 15 de abril de 2024.
 • 15,00 € a partir do 16 de abril ata o 22 de abril de 2024 ou esgotar a cota autorizada.

A estes prezos engadirase 1€ polo alugueiro do chip, en caso de non ser propietario de chip amarelo.

O peche de inscricións poderase modificar segundo criterios da organización, non se admitirán reclamacións por inscricións realizadas pola organización fóra dos prazos establecidos.

Estes prezos non inclúen a Licenza de Día (1,00€) da Federación Galega de Atletismo (FGA), que cobre o seguro de accidente única e exclusivamente para o día da proba para aqueles corredores que non dispoñan de licenza federativa vixente o día da Carreira da Federación de Atletismo, ou licenzas de federacións con acordo coa FGA, previa presentación de autorización da devandita federación para participar.

As inscricións poderanse pechar cando se alcance a cota máxima de corredores rexistrados (1.500 rexistrados), garantíndose así un crecemento sostible do censo, a seguridade e experiencia de calidade dos corredores.

A INSCRIPCION INCLÚE:

 • Participar na proba deportiva.
 • Camiseta conmemorativa.
 • Obsequios dos distintos patrocinadores.
 • Cronometraxe, dorsal.
 • Control de tempos.
 • Dossier do participante.
 • Avituallamientos durante a proba e entrada á zona de recuperación (postmeta).
 • Duchas, vestiarios (Pavillón Municipal do Porriño).
 • Servizo de asistencia médica.
 • Seguros pertinentes
 • Poder optar aos distintos sorteos realizados pola organización a través da súa páxina.

CAMBIOS DE TITULAR

Existe a posibilidade de realizar un cambio de titularidade do dorsal ata o 14 de abril de 2024 cun custo de 3€ de gasto de xestión. Se o novo titular non conta con licenza federativa terá que abonar 1€ de licenza de día como figura no apartado de inscricións. Sendo responsabilidade do participante comunicar os datos da cesión, sen dereito algún a ningún tipo de devolución por parte da organización. Pasado este prazo a inscrición considerarase definitiva non podéndose transferir.
Por razóns legais e de seguridade, non se poderá ceder o dorsal a outro participante sen coñecemento da organización e sen conformidade por parte desta. Se a organización tiver coñecemento da devandita circunstancia, procederá a inhabilitar o dorsal obxecto de cesión non autorizada polo que non poderá participar na proba.

BAIXA POR LESIÓN

Pódese solicitar a devolución do importe da inscrición en caso de lesión acreditada cun certificado médico do corredor co correspondente diagnóstico. Terá un custo de xestión de 3€ a descontar do importe para devolver.

A baixa concédese por lesión física, non por enfermidades contraídas.

A data límite para poder realizar a solicitude e achegar toda a documentación é do 14 de abril de 2024, entendéndose que pasada esta data non haberá retorno posible.

Realizarase polo mesmo medio de pago co que se realizou a inscrición, en canto verifíquese a documentación médica presentada.

4. SEGURO

Todos os participantes rexistrados estarán cubertos por unha póliza de Responsabilidade Civil segundo lexislación vixente e Póliza de Seguro de accidentes, concertada pola Organización, que cubrirá os accidentes que se produzan como consecuencia directa do desenvolvemento da proba, e nunca como derivación dunha patoloxía ou tara latente, lesión, imprudencia, neglixencia, inobservancia das leis e do articulado do Regulamento etc., nin os producidos nos desprazamentos ao e desde o lugar en que se desenvolva a Carreira.

En caso de accidente, os participantes están cubertos polo seguro de accidentes da súa licenza federativa xa sexa anual ou de día, acreditada polas federacións de Atletismo ou aquelas aceptadas na inscrición.

Todos os participantes para tomar a saída deberán estar en posesión de licenza federativa acreditada segundo figura neste regulamento.

Todos os participantes terán que coñecer e seguir escrupulosamente os protocolos de actuación e notificación de accidentes que lles serán comunicados por parte da organización ben por correo electrónico ben por anuncio na páxina web. Non sendo responsabilidade da organización os gastos orixinados por actuacións médicas fose das descritas nos protocolos de actuación.

5. CIVISMO E BOAS PRÁCTICAS

Todos os participantes deberán ser respectuosos co persoal implicado na organización, co resto de participantes e espectadores da proba. Comprométense tamén a tratar o material deportivo propio e alleo con respecto.

Procurar non tirar botellas nin outros produtos (sobres de xeles etc.)/ etc.) á calzada. Hai que tentar tiralos nas zonas habilitadas para iso ou nos contedores máis próximos .

Non recortar nas esquinas nin subirse ás beirarrúas ou similares. Hai que seguir a liña marcada pola organización que é a que indica a distancia exacta da proba. Non é deportivo correr menos metros.

Se por parte da organización descubrísese que alguén acurta a distancia de forma fraudulenta será automaticamente expulsado da carreira.

6. RESPONSABILIDADE

A Organización declina toda responsabilidade dos efectos, consecuencias ou responsabilidades derivadas dos danos, tanto materiais como persoais, que puidesen ocasionar os participantes, con motivo da proba, a si mesmos, a outras persoas e mesmo no caso de que terceiras persoas causen danos ao participante, voluntario ou persoal de organización, aínda que dispón dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrirá as incidencias inherentes á proba.

7. CRONOMETRAXE E DORSAIS

A entrega de dorsal-chip e bolsa do corredor realizarase no edificio do Centro Cultural Municipal do Porriño, situado na Avd. Domingo Bueno, á beira da zona de saída/meta. Os días, venres 26 de abril de 17:00 a 20:30, o sábado 27 de abril de 10:30 a 13:30 e de 17:00 a 20:30 horas e o domingo 28 de abril de 8:00 a 10:00. Este día habilitarase a recollida de dorsais en varias filas por orde de dorsal para evitar atrasos, polo que será necesario que o atleta coñeza con antelación o seu dorsal que estará publicado nunha listaxe á entrada do edificio e na web www.ccnorte.com con 2 ó 3 días de antelación á celebración da carreira. Para a recollida do dorsal será necesario presentar o DNI ou pasaporte.

En caso de non poder recollelo en persoa, pódese autorizar a un terceiro cunha copia da documentación necesaria requirida pola organización para iso.

O participante deberá portar o dorsal-chip durante toda a proba, debendo este estar colocado na parte dianteira do corredor nun lugar visible en todo momento.

A cronometraxe realizarase mediante o uso da tecnoloxía RFID que nos permite o uso de chips refugables adheridos ao dorsal pola parte interna do mesmo, polo que resulta OBRIGATORIA a súa utilización. Haberá controis en diversos puntos, debendo pasar todos os corredores obrigatoriamente polos devanditos controis.

Non serán admitidos na carreira, corredores/as que non estean rexistrados ou corran sen dorsal, impedirase que teñan acceso á carreira en defensa dos dereitos dos regulamentariamente rexistrados.

SISTEMA DE CAIXÓNS

A saída do 10K e o 5K realízase á mesma vez e por caixóns de saída.

O sistema de caixóns permite unha saída de carreira ordenada para os participantes de distintos tempos. Baseado no tempo estimado de chegada que proporciona na súa inscrición, seralle asignado un dorsal válido para o caixón correspondente ao devandito tempo.

Para cambiar a un caixón máis lento, simplemente colóquese nese caixón o día da carreira. Non é necesario facer ningún trámite.

Cando realizas a túa inscrición debes de indicar o teu tempo estimado de chegada a meta.

Será a organización quen estipule por tempos declarados os caixóns de saída, ben sexa a proba 10K ou 5K.

Se algún corredor mellorase a súa marca persoal e quixese cambiala despois de efectuada a inscrición poderá solicitalo por escrito á organización.

Por razóns organizativas ou de seguridade, e sempre de común acordo co atleta, a organización resérvase o dereito para cambiar excepcionalmente o caixón a algún corredor e tamén a pechar o proceso de cambios dun caixón a outro.

A organización gárdase o dereito de ampliar ou diminuír caixóns segundo criterios da Dirección Técnica.

8. GARDARROUPA

A Organización dispoñerá dun servizo de gardarroupa no Centro Cultural Municipal do Porriño, desde as 9:00, onde os corredores poderán depositar as súas pertenzas, non responsabilizándose dos obxectos entregados nel.

A entrega da bolsa farase sempre no horario establecido para iso, que será comunicado con anterioridade.

O persoal da Organización do Servizo de Gardarroupa poderá solicitar aos corredores que abran as súas bolsas antes de depositalas, para supervisar o contido das mesmas. #Ante a negativa dun corredor para abrir unha bolsa, a Organización poderá rexeitar o recoller dita bolsa.

É necesario que os obxectos entregados no servizo de gardarroupa estean dentro da bolsa do corredor entregada na recollida de dorsais e colocada o adhesivo co número que corresponde ao seu número de dorsal (doutra maneira non se recollerán as pertenzas do corredor).

9. DURACIÓN DA PROBA

A proba terá un tempo límite de 1 hora e 30 minutos. Os/as atletas que non cumpran o horario límite serán descualificados da competición. Todo iso pola seguridade viaria dos propios corredores/as.

O percorrido estará perfectamente sinalizado e contará con persoal da organización para indicar o sentido da carreira.

10. PERCORRIDO

Proba oficial da FGA, nun circuíto homologado pola RFEA.

O percorrido consta de 5 quilómetros polo centro urbano do Concello do Porriño. Na proba de 10K hai que dar 2 voltas ao circuíto.

Ningún corredor poderá en ningún momento exceder ao vehículo de apertura da proba (Policía Local, Protección Civil ou Organización). Se algún corredor faio quedará descualificado e farao baixo a súa responsabilidade, quedando excluído das coberturas das pólizas de seguros que cobren a proba.

Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola organización e terán que ir debidamente acreditados. Queda totalmente prohibido seguir aos corredores en moto, bicicleta, patíns ou calquera outro vehículo rodado. Sendo retirados do circuíto para evitar accidentes.

recorrido o porriño 10k 2024

11. AVITUALLAMIENTOS

Dentro do percorrido da 10K haberá puntos de avituallamiento todos eles con líquido.

A proba dispoñerá de avituallamientos cunha distancia aproximada entre eles de 5 km.

É IMPORTANTE depositar todos os refugallos, nos diferentes contedores dispostos para tal uso: LEMBRADE, NUNCA NO CHAN! Pisar unha botella, casca ou envoltorio plástico, podería ocasionar un resbalón e en consecuencia lesiones a outros corredores.

12. ASISTENCIA MÉDICA

A proba dispoñerá dos Servizos Médicos e Sanitarios necesarios para atender ao corredor durante o desenvolvemento da mesma. A Organización recomenda a todos os participantes que se sometan a un Recoñecemento Médico previo á proba, aceptando todo participante o risco derivado da actividade deportiva.

Igualmente, o atleta declara estar en condicións físicas óptimas para realizar esta proba e faio baixo a súa responsabilidade. Existe un documento de declaración xurada que hai que ler e aceptar antes da inscrición.

Todos os atletas rexistrados están obrigados a encher a parte posterior do dorsal cos datos do seu nome, apelidos, grupo sanguíneo e teléfono en caso de emerxencias. Aqueles con problemas de saúde están obrigados a notificarllo previamente por escrito á Organización, marcar o seu dorsal cunha cruz vermella e facer constar no mesmo ademais dos datos anteriores, o problema de saúde que padece (alerxias, atencións especiais etc.)/ etc.) ou se está baixo algún tratamento específico,
Os Servizos Médicos estarán facultados para retirar ao corredor que manifeste un mal estado físico.

Todos os participantes terán que coñecer e seguir escrupulosamente os protocolos de actuación e notificación de accidentes que lles serán comunicados por parte da organización ben por correo electrónico ben por anuncio na páxina web. Non sendo responsabilidade da organización os gastos orixinados por actuacións médicas fose das descritas nos protocolos de actuación. (O protocolo estará indicado na web oficial https://www.atletismopor.com/).

IMPORTANTE: En caso de accidente débese comunicar tal situación a calquera membro da organización, debendo ser atendido en primeira instancia polos servizos médicos da organización quen determinará o grao de lesión e iniciar o protocolo de comunicación do parte de accidentado.

13. CATEGORIAS

O percorrido para menores estará adaptado a cada categoría, mentres que o percorrido das carreiras de 5k e 10k será o mesmo, tendo que dar unicamente unha volta os corredores/as da carreira de 5 km. e dúas voltas os corredores/as da carreira de 10 km.

catgeorías o porriño 10k 2024

Todas as idades indicadas debes estar cumplidas o día da proba.

14. PREMIOS EN METÁLICO

A proba de 10 km, ofrecerá unha atractiva gama de premios en metálico para recoñecer o desempeño excepcional dos participantes. Os premios serán distribuídos da seguinte maneira:

1. Premio Especial ao récord da proba:

 • Outorgarase un premio especial ao atleta masculino e feminino que logre bater o récord da proba nas súas respectivas categorías. Este premio consistirá en 500,00€ e será un recoñecemento destacado ao logro deportivo.

2. Premios por clasificación na Carreira de 10 km.:

 • Premiarase aos tres primeiros clasificados na carreira de 10 km en cada unha das categorías masculina e feminina:
  • A primeira clasificada e o primeiro clasificado recibirán un premio de 500,00€.
  • A segunda clasificada e o segundo clasificado serán premiados con 350,00€.
  • A terceira clasificada e o terceiro clasificado obterán un premio de 200,00€.

Cabe destacar que a OP10K conta con récords establecidos por atletas destacados en edicións anteriores:

 • O récord masculino actual osténtao Alejandro Fernández Rivera, quen completou a carreira nun tempo de 00:29:23 no ano 2015.
 • O récord feminino actual pertence a Ester Navarrete Santana, quen rexistrou un tempo de 00:34:38 no ano 2019.

Estes premios en metálico buscan incentivar a participación e o rendemento deportivo dos atletas, así como recoñecer o esforzo e a dedicación que conleva a preparación e competición nunha carreira desta natureza.

15. TROFEOS

Entregaranse trofeos:

 • Aos 3 primeiros/as da xeral (masculino e feminino).
 • Aos 3 primeiros/as de cada categoría (masculino e feminino).
 • Medalla finisher a todos os corredores/as que finalicen a proba.
 • Os premios e trofeos non recolleitos daranse por rexeitados, non podendo reclamalos unha vez pechado a entrega de trofeos.
 • A Organización publicará unhas clasificacións oficiosas en taboleiro anuncios, sito para o efecto en zona meta, a partir das 12:30 horas, momento a partir do cal poderán presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Todas as clasificacións son competencia única e exclusivamente dos Xuíces de Carrera.
 • As reclamacións deberán ser realizadas oralmente ao Xuíz Árbitro, non máis tarde de 30 minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados. Se son desestimadas por este poderase presentar reclamación por escrito e acompañada dun depósito de 100 € ao Xurado de Apelación. No caso de que a resolución fose favorable devolveríase o depósito de 100 €. Se non hai Xurado de Apelación a decisión do Xuíz Árbitro é inapelable.
 • Unha vez resoltas as posibles reclamacións, e cotexados os pasos dos atletas por todos e cada un dos controis, as clasificacións pasarán a ter carácter definitivo e publicaranse en páxina Web oficial, momento a partir do cal non é posible reclamación algunha.

ENTREGA DE TROFEOS

A partir das 12:00 horas na meta procederase á entrega de trofeos no podio aos tres primeiros da clasificación xeral tanto masculina como feminina

O resto dos trofeos; ao tratarse dun gran número, a organización resérvase o dereito de elixir tanto localización como método de entrega para facilitar a súa dinamización.

16. PARTICIPANTES

Todos os participantes, polo feito de inscribirse, declaran coñecer e aceptar o presente Regulamento e o Prego de Exención de Responsabilidades e Protección de Datos. En caso de dúbida prevalecerá o criterio da Organización.

Polo só feito de inscribirse, o participante declara o seguinte:

Participo na proba de forma totalmente voluntaria e asumo conscientemente a dureza da mesma, @teniendo en cuenta a súa distancia e dificultade técnica, para iso declaro ter os suficientes coñecementos técnicos, experiencia e estado de condición física e psicolóxica para afrontar as características da proba.

Declaro que me atopo en estado de saúde óptimo para participar na XV edición da OP10K, tendo a total certeza de estar física e psicoloxicamente apto/a para iso e pasando de forma positiva os controis médicos pertinentes, descartando calquera enfermidade, patoloxía, lesión ou calquera outro problema de saúde que desaconselle a miña participación. No caso de que no momento de celebrar a proba produciuse algunha modificación no meu estado de saúde, comprométome a non participar na mesma.

Durante o desenvolvemento da competición contribuirei no posible coa Organización, para evitar accidentes persoais e manterei un comportamento adecuado, non poñendo en perigo a miña saúde, nin a doutras persoas. Acepto cumprir a normativa exposta no REGULAMENTO DA XV EDICIÓN DA OP10K, protocolos de seguridade e indicacións que estableza a Organización.

Autorizo ademais a que a Organización fago uso publicitario de fotos, vídeos e calquera outro tipo de material audiovisual no que poida figurar, aceptando a publicación do meu nome na clasificación da proba, nos medios de comunicación e/o internet, sen esperar pago, compensación ou retribución algunha neste concepto.

Aviso.- A Organización recomenda a todos os participantes someterse a un recoñecemento médico previo á proba, aceptando todo participante o risco derivado da actividade deportiva.

Os participantes comprometeranse a respectar as regras da competición, o regulamento da Federación Española de Atletismo.

Poderase recibir asistencia e axuda doutro participante, mentres estea a se celebrar a proba deportiva, non podendo ser acompañado por ninguén alleo á proba durante o percorrido, podendo ser descualificado.

Na zona de saída haberá unha zona de control de material e administrativo de obrigatorio cumprimento, será necesaria a licenza do corredor e o seu DNI, (documento con foto para a comprobación da identidade do participante), así como os dorsais que a organización proporcione , sen dobrar nin manipular, que deberán ir nun lugar visible na parte dianteira.

Para a posterior retirada do material, tamén será necesario presentar licenza ou DNI, que acredite e identifique o propietario do material.

Dispoñerase de zonas de recuperación con auga, refrescos e froita, durante e ao finalizar a proba para todos os participantes.

Os elementos identificativos que se entreguen no transcurso do evento servirán para optar aos diferentes servizos que che ofrece a organización, os cales deben de ser mostrados en caso de ser solicitados polo persoal voluntario e a organización durante a proba deportiva.

Será de obrigado cumprimento por cada participante ler e aceptar antes de realizar a inscrición da proba do “PREGO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES” que figura ao final do Regulamento.

17. DESCUALIFICACIÓNS

Serán automaticamente descualificados da proba todos os corredores que:

 • Non pasen polos puntos de control establecidos.
 • Non realicen o percorrido completo recortando en calquera zona.
 • Alteren ou oculten a publicidade do dorsal.
 • Leven o dorsal ou Chip adxudicado a outro corredor.
 • Non leven o dorsal orixinal asignado para esta carreira.
 • Entren en meta sen dorsal.
 • Non atendan ás instrucións dos xuíces ou persoal da organización.
 • Recibir calquera tipo de axuda non autorizada pola Organización.

NOTA: Serán retirados da carreira todos aqueles corredores/as que non leven o dorsal visible E A PULSEIRA DE COR IDENTIFICATIVA (se a houbese).

Se se detectase unha copia de dorsal, automaticamente expulsaríase da competición, tanto ao corredor rexistrado como ao suplantador, non permitindo que participase na proba e poñéndoo en coñecemento dos xuíces FGA/RFEA para vetalo noutras probas.

Os participantes non están autorizados para correr acompañados de mascotas, nin outras persoas alleas á competición, en especial menores de idade, por cuestións de seguridade, podendo ser descualificados por este motivo, e non figurarían na clasificación final nin poderían acceder a ningún dos premios ou obsequios que a organización outorgue.

18. DESPOIS DE CARRERA (ZONA DE SEGURIDADE)

Unha vez que cruce a liña de meta, entrará na zona de seguridade, unha área cercada, designada exclusivamente para participantes. Na zona de seguridade, poderá facerse unha foto, refrescarse con auga e tomar a súa avituallamiento, e recibirá a súa merecida medalla Finisher.

Unha vez que salga da zona de seguridade, non poderá volver entrar. Os servizos médicos estarán dispoñibles para axudarlle.

Despois da zona de seguridade, pode recuperar a súa bolsa de gardarroupa e acceder á zona “Festa do Corredor”.

19. SUSPENSIÓN DA PROBA

A proba non se suspenderá por causas de climatoloxía adversa, salvo que exista risco para a integridade física das persoas participantes, ditadas polos organismos competentes ou ben se produza unha situación de emerxencia civil. Neste caso, a organización actuará a pedimento da autoridade competente e xuíces deportivos.

A organización resérvase o dereito de modificar o percorrido, o horario, así como a posibilidade de realizar un aprazamento ou suspensión do evento por razóns de seguridade ou forza maior, sen que iso supoña causa de reclamación de compensacións económicas derivadas dos gastos producidos para a asistencia ao evento, tales como aloxamentos, desprazamentos, etc. e de ningún tipo ou prexuízos por parte dos rexistrados.

20. PROTECCION DE DATOS

Ao inscribirse na OP10K, e aceptar os seus termos e condicións, así como o regulamento da proba, os participantes dan o seu consentimento para que o CLUB ATLETISMO PORRIÑO, por si mesmos ou mediante terceiras entidades, traten automaticamente e con finalidade exclusivamente deportiva, promocional ou comercial, os seus datos de carácter persoal. A recollida e tratamento dos datos persoais que o usuario facilite ao CLUB ATLETISMO PORRIÑO, ten como finalidade a subscrición nun servizo de envío por calquera medio de comunicación electrónico de información, enquisas e eventos relacionados co sector deportivo.

O CLUB ATLETISMO PORRIÑO adoptou as medidas técnicas que estipula a normativa vixente para evitar a alteración, perda ou tratamento non autorizado aos datos persoais que o usuario facilite e manifesta o seu compromiso de confidencialidade respecto ao tratamento dos datos persoais do usuario.

Así mesmo e de acordo aos intereses deportivos, de promoción, distribución e explotación da carreira OP10K (reprodución de fotografías da proba, vídeos, publicación de listaxes clasificatorias etc.)/ etc.) mediante calquera dispositivo (Internet, publicidade etc.)/ etc.) e sen límite temporal, os rexistrados ceden de maneira expresa á organización o dereito para reproducir a súa imaxe así como o nome e apelidos, o sitio obtido na clasificación xeral e a propia do participante, a categoría, a marca deportiva realizada e a súa imaxe. #De acordo con o que se establece na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, da Protección de Datos de Carácter Persoal, o participante ten o dereito de acceder a estes ficheiros co obxecto de rectificar ou cancelar de forma total ou parcial o seu contido. Para facelo, deberase solicitar por escrito ao domicilio social do Club Atletismo Porriño en Polígono da Granxa parcela 248ª – 36475 O Porriño (Pontevedra)

Prego de Descargo de Responsabilidades e Protección

Polo só feito de inscribirse, o participante declara o seguinte: “Atópome en estado de saúde óptimo para participar na Carrera OP10K (en calquera das súas distancias).

No desenvolvemento da competición contribuirei no posible coa Organización, para evitar accidentes persoais e poder axudar para que todo o evento deportivo desenvólvase con normalidade.

A organización recomenda aos corredores someterse a un recoñecemento médico previo á proba, aceptando todo participante o risco derivado da actividade deportiva.

Autorizo ademais a que a Organización faga uso publicitario de fotos, vídeos e calquera outro tipo de material audiovisual no que poida figurar, aceptando a publicación do meu nome na clasificación da proba, nos medios de comunicación e/o Internet, sen esperar pago, compensación ou retribución algunha por este concepto”.

CONSIDERACIÓNS FINAIS:

A organización resérvase o dereito de realizar cambios no presente regulamento se así o considerase necesario, oportuno ou obrigatorio, comunicándoo na web do Club, na web de CCNorte e as redes sociais utilizadas usualmente polo Club así como na información do corredor antes da celebración da carreira.

Todo o non previsto no presente Regulamento rexerase polas Normas Xerais de Competición da FAMU, RFEA e IAAF para a presente tempada.

PREGO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Documento de exención de responsabilidade para a proba OP10K.

Ao completar a inscrición da proba OP10K en calquera das súas modalidades, recoñeza e acepto os seguintes puntos:

 • Que lin, coñezo e acepto o regulamento da proba OP10K, así como os elementos imprescindibles para participar na proba.
 • O meu dorsal é persoal e intransferible e non poderá ser usado por outro participante no meu lugar, sen previo coñecemento e aceptación por parte da Organización.
 • Que o meu estado físico xeneral permíteme participar na proba sen risco para a miña saúde.
 • Que acepto e entendo que existe a posibilidade de sufrir un accidente deportivo inherente á práctica dunha actividade deportiva, o cal estará cuberto polas pólizas de seguro que ten o club deportivo organizador do devandito evento.
 • Autorizo aos Servizos Médicos da proba a que practiquen calquera cura ou proba diagnóstica que poida necesitar, estando ou non en condicións de solicitala.
 • Comprométome a abandonar a proba se os Servizos Médicos valorasen a necesidade da miña retirada da mesma.
 • Participo voluntariamente e baixo a miña propia responsabilidade, asumindo persoalmente o risco inherente que supón o esforzo físico requirido durante a participación.
 • Que autorizo á organización a difusión de calquera fotografía, gravación ou filmación que se poida tomar no transcurso da proba, sempre que estea exclusivamente relacionada coa miña participación na mesma.