REGULAMENTO DA CARREIRA
«O PORRIÑO 10K»

1. DATA E LUGAR

A XIV Carreira “O Porriño 10k” organizada polo Club Atletismo Porriño e o Concello do Porriño celebrarase o domingo 30 de Abril de 2023 ás 11:30 horas (carreira absoluta). A saída e a meta terán lugar na rúa Domingo Bueno, 9, O Porriño, Pontevedra. A duración máxima da proba será de 1 hora e 10 minutos.
A proba está incluída no calendario oficial de probas de estrada da Federación Galega de Atletismo, reservado a todas as persoas nacidas en 2004 e anteriores, e estará controlada polo comité galego de xuíces e cronometradores da FGA. Así mesmo, a organización contará cun servizo de cronometraxe automatizado contratado (CHAMPIONCHIP).

2. INSCRICIÓNS

Habilítase un prazo de inscrición para novos participantes aberto desde o día 16 de xaneiro de 2023 ata o 23 de abril de 2023, sen posibilidade de inscrición fóra deste prazo. O número máximo de participantes será de 1.500 atletas, polo que, chegados a esa cifra, cancelarase anticipadamente o novo período de inscrición.

As inscricións realizaranse na páxina web www.ccnorte.com, facendo constar todos os datos requiridos no procedemento de inscrición, incluíndo o tempo estimado de realización da proba, co obxectivo de establecer caixóns de saída por orde de tempo. Esta inscrición non será válida ata que se finalice o proceso de pago.

A cota de inscrición no primeiro tramo será de 10€ para os propietarios de chip amarelo, ao que se engadirán 5€ en concepto de alugueiro do chip en caso de non ser propietarios de leste, estes 5€ devolveranse a semana posterior á proba se o chip é correctamente devolto á organización.

Unha vez realizada a inscrición, non se devolverá o seu importe.

As inscricións nas categorías menores só terán que realizar o proceso de inscrición, sen ter que abonar cota algunha pola participación.

As persoas en risco de exclusión social e parados de longa duración, ambos debidamente xustificados, deberán enviar un email a atletismopor@gmail.com para a súa inscrición na carreira, facilitando toda a información que a organización lle requira.

A carreira de pitufos e chupetes non require de proceso de inscrición e poderán participar na mesma presentándose na liña de saída á hora estipulada. Estas dúas carreiras non serán cronometradas.

A organización non se fai responsable das consecuencias que deriven dunha inscrición defectuosa e/o errónea por parte do corredor ou en quen delegue.
O feito de inscribirse nesta carreira supón unha declaración veraz por parte da persoa que achega os datos, aínda que se obtén un premio, deberá presentar a documentación acreditativa pertinente no prazo máximo de 10 días. É imprescindible a inscrición veraz para ter a cobertura dos seguros de responsabilidade civil e accidentes contratada coa Federación Galega de Atletismo.

Quedan excluídos os casos de padecimiento latente, imprudencia, inobservancia das leis e das normas da competición, neglixencia, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos por desprazamentos ao lugar da competición ou desde o mesmo.

A inscrición implica certificar que se está en bo estado físico, eximindo de toda responsabilidade que da participación na competición puidese derivarse á organización, patrocinadores ou calquera persoa relacionada coa organización.
Toda persoa que corra sen estar rexistrada, farao baixo a súa responsabilidade e non poderá participar de obsequios, premios nin trofeos. Así mesmo, tampouco estará amparada polo seguro de responsabilidade civil e accidentes contratado pola organización.

3. ENTREGA DE DORSAIS E CHIP

A recollida de dorsais, chips e bolsa do corredor será o sábado 29 de abril de 10:30 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 horas en Outlet Sport, sito en polígono da Granxa na Avenida principal, 206 e o domingo 30 de abril de 8:30 a 10:30 na carpa habilitada á beira do Centro Cultural Municipal do Porriño situado en cálea Domingo Bo, 9, á beira da saída/meta. Este día habilitarase a recollida de dorsais en varias filas por orde de dorsal para evitar atrasos, polo que será necesario que o atleta coñeza con antelación o seu dorsal que estará publicado nunha listaxe á entrada e na web www.ccnorte.com con dous días de antelación á celebración da carreira. Para a recollida do dorsal será necesario presentar o DNI ou pasaporte.

Na recollida de dorsais será necesaria a entrega de 1kg de comida non perecedoira.

O chip entregado pola organización aos non propietarios de chip amarelo ten que devolverse obrigatoriamente ao finalizar a carreira, ao persoal habilitado para iso en meta. En caso de retirada ou non participación deberá devolverse, igualmente, ao persoal habilitado na saída/meta. No caso de que o chip non se devolva á organización, esta cobrará 10 euros ao participante.

O chip ha de estar colocado atado nos cordóns da zapatilla. Os propietarios de chip Championchip competirán co seu chip.
Durante o transcurso da competición, o participante levará o dorsal na parte dianteira, de forma visible e sen dobrar. Todo participante que non leve o dorsal visible na parte dianteira ou o dobre será obxecto de descualificación.

4. CATEGORÍAS E PREMIOS

O percorrido para menores estará adaptado a cada categoría, mentres que o percorrido das carreiras de 5k e 10k será o mesmo, tendo que dar unicamente unha volta os corredores do 5k e dúas voltas os do 10k.

Premios OP10K

Entregaranse premios en metálico aos 3 primeiros clasificados de cada sexo na carreira de 10 km na categoría absoluta (recolle todas as categorías):

  1. Primeiro clasificado: 300€
  2. Segundo clasificado: 200€
  3. Terceiro clasificado: 100€

Entregaranse trofeos aos 3 primeiros clasificados de cada categoría e xénero (4 categorías na carreira de menores, 2 categorías na carreira de 5 quilómetros e 3 categorías na carreira de 10 quilómetros). A asistencia á entrega de premios é obrigatoria para recibir os trofeos e premios.

Entregarase unha camiseta da carreira a todos os corredores de pago que se inscribiron correctamente.

5. SERVIZOS AO DEPORTISTA

  • Roupeiro: No Centro Cultural Municipal do Porriño, a partir das 9:30 h para recoller unha bolsa por participante, permanecendo aberta ata as 13:15 h. A organización non se fai responsable dos efectos depositados no interior das bolsas nin da bolsa depositada polo participante despois da hora de peche do vestiario.
  • Asistencia sanitaria: O día da carreira haberá un servizo médico e unha ambulancia a disposición dos corredores na zona de saída/chegada. Os servizos médicos e o xuíz árbitro da competición están facultados para retirar da carreira a calquera atleta que presente mal estado físico durante o seu desenvolvemento. Calquera corredor con problemas médicos, como alerxias, etc., deberá indicalo no reverso do dorsal.
  • Seguro: Cobertura durante a carreira do seguro de responsabilidade civil e accidentes, segundo o indicado no apartado Inscrición.
  • Avituallamento: durante a carreira instalarase unha zona de avituallamento líquido (auga) despois da zona de saída. Na meta, habilitarase unha zona detrás do Centro Cultural Municipal do Porriño para avituallamento líquido (auga) e sólido (barriña e froita).
  • Duchas e vestiarios: Pavillón Municipal do Porriño.
  • Post carreira: A entrega dos trofeos realizarase nunha zona habilitada para tal fin na zona de saída/chegada ás 13:00 horas. No caso de non dispor dunha zona habilitada na zona de saída/chegada, por motivos alleos á organización, habilitarase a entrega de trofeos e/ou post-carreira no Pavillón Municipal do Porriño.

6. NORMAS DE COMPETICIÓN

1. A participación de deportistas estranxeiros ou doutras federacións autonómicas rexerase polas normas contidas na Circular 178/2018 RFEA (Normativa de competicións de campo a través, pista, ruta, marcha, Trail e reunións de pista cuberta e exterior 2018 -2019):

https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2018629104429.pdf

Serán descualificados os deportistas que, coñecendo a súa imposibilidade de participar nesta proba, faciliten datos falsos para facelo.

2. As reclamacións relativas aos resultados oficiais deberán facerse verbalmente ao xuíz árbitro, non máis tarde de 30 minutos despois da comunicación oficial dos resultados.

3. Serán motivos de descualificación, entre outros, os seguintes: non facer todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipulalo, falsear datos persoais, competir co dorsal ou chip/s doutra/s persoa/s.

4. Os deportistas con licenza federativa deberán acatar a normativa de Disciplina Deportiva vixente.

5. Os deportistas con licenza pola FGA deberán competir coa camisola oficial do seu club.

6. Non están cubertas polo seguro da carreira as persoas non inscritas oficialmente e que participen na proba de forma privada, sen estar autorizadas polo organizador. A FGA non se fará responsable dos danos que estas persoas poidan causar ou ocasionar.

7. Todo o non previsto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, RFEA e IAAF para esta tempada, así como por todo o regulado polas autoridades superiores.

8. Non está permitido o acompañamento na proba de calquera vehículo alleo á organización (incluídas bicicletas, patíns ou persoas non inscritas na proba).

9. Este regulamento poderá ser actualizado se existen normas federativas que o aconsellen. A organización da proba resérvase o dereito de modificar horarios e/ou percorridos, así como aprazar ou suspender a carreira se o considera oportuno por razóns de seguridade.

10. Todos os participantes, mediante a inscrición e inicio da carreira, aceptan o presente regulamento, e en caso de dúbida ou de xurdir algunha situación non prevista nel, resolverase segundo o disposto polo Comité Organizador e polas normas da FGA, RFEA e IAAF en vigor.

11. Ao inscribirse, todos os participantes ceden os seus dereitos de imaxe á organización, que utilizará as imaxes de acordo coa Lei de Protección de Datos.

12. Todos os participantes, ao inscribirse, aceptan a publicación do seu nome e imaxe nos rankings, medios de comunicación e/ou Internet.

13. Mediante a súa inscrición, o corredor consinte expresamente á entidade xestora do seguro de accidentes para que se cedan os seus datos básicos para a tramitación do seguro obrigatorio de accidentes e responsabilidade civil coa entidade aseguradora. En todo caso, o interesado poderá exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo electrónico da FGA.

7. PERCORRIDO

Proba oficial da FGA. Estará debidamente sinalizada pola organización con carteis cada quilómetro e contará con controis horarios ao longo do percorrido.

Percorrido detallado: avenida Domingo Bueno, rúa Manuel Rodríguez, rúa San Sebastián, praza San Sebastián, rúa Manuel Rodríguez, rúa Leandro Diz, rúa Cando Ab, rúa do Mercado, rúa Cando Ab, rúa Xogo da Ola, rúa Manuel Rodríguez, rúa Ramón González, Rúa Ramiranes, Av. de Galicia e Av. Domingo Bueno (1 volta).